تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه پیام نور اصفهان


آموزنده مدل ماشین( AC  و DC ) - MC-108