تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرخس


آموزنده الکترونیک صنعتی،‌ مدل تکمیلی (101-IE)