تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه فنی و حرفه ای میرزا کوچک خان


آموزنده بررسی سیستم‌های قدرت 1 (100-PSA)