تجهیزات ابزار آزما


مشتری: مرکز علمی کاربردی صنعت هوانوردی مشهد


آموزنده آزمایشگاه مدار منطقی - DL101

آموزنده آزمایشگاه میکروکنترلر AVR -  ـ DL102