تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه مازندران


آموزنده آزمایشگاه مدار منطقی - DL101