تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه یزد


آموزنده آزمایشگاه کنترل صنعتی، کنترل فشار - IC101