تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه شاهد


آموزنده آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت، پایه - PSA-101

آموزنده کنترل خطی ماژولار، کنترل آنالوگ و دیجیتال و سرووموتور - DC-102

آموزنده کنترل خطی ماژولار، کنترل دیجیتال - DC-101