تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (قیام دشت)


آموزنده جامع بررسی سیستم های قدرت - PSA-104

آموزنده ماشین الکتریکی با قابلیت پایش و کنترل نرم افزاری - MC-110

آموزنده رله و حفاظت، پایه - RP-100