تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جزیره هرمز


آموزنده کارگاه سیم پیچی - WW-100

آزمایشگاه رله و حفاظت پیشرفته - RP-102

آموزنده رله و حفاظت و شبیه ساز پست برق - RP-103

آموزنده آزمایشگاه کنترل صنعتی، کنترل سطح و دبی - IC-102

آموزنده آزمایشگاه ماشین الکتریکی، ماشین پیشرفته - MC105