تجهیزات ابزار آزما

PLC

آموزنده پیشرفتهAI 106) - PLC S7-300 )

آموزنده پیشرفتهAI 106) - PLC S7-300 )

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده شبکه صنعتی با AI108) -  300-S7 PLC )

آموزنده شبکه صنعتی با AI108) - 300-S7 PLC )

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس